Zlokalizuj Paczkę

Regulamin

Ogólne Warunki Przewozu Międzynarodowego i Innych Usług

1. Definicje

Następujące definicje będą stosowane w odniesieniu do podanych poniżej postanowień i warunków regulujących umowę przewozu i innych usług zawartą pomiędzy Państwem a naszą firmą:

„my”, „nam”, „nas”, „nasza” i „TNT” oznacza TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. oraz inne spółki z grupy TNT; jeżeli biorą udział w wykonaniu zleconej usługi;

Państwo” i „Państwa” oznacza nadawcę oraz innego niż nadawca Zleceniodawcę, który zleca TNT wykonanie usługi przewozu lub innej usługi (odbiorca lub osoba trzecia);

„przewóz” oznacza oraz obejmuje całość operacji i usług podejmowanych przez nas w związku z transportem przesyłki;

"inne usługi" oznacza wszelkie inne świadczone przez nas usługi nie będące usługą przewozu przesyłek, w tym między innymi, usługi magazynowania, sortowania, kompletowania, łączenia, pakowania, instalowania, zarządzania przewozem i wartościami dodanymi;

„przesyłka” oznacza wszelkiego rodzaju towary i dokumenty (luzem bądź w jednym lub więcej opakowań), które przyjęliśmy do przewozu od określonego adresem jednego punktu do drugiego, bądź też w stosunku do których podjęliśmy się świadczenia innych usług, zarówno za naszym listem przewozowym jak i bez takiego listu;

„towary zabronione” oznacza wszelkie towary lub materiały, których przewóz zabroniony jest jakimikolwiek przepisami prawnymi, zasadami lub rozporządzeniami kraju, w którym bądź przez który przesyłka jest przewożona;

„SDR” tzw. specjalne prawa ciągnienia oznacza międzynarodową jednostkę rozrachunkową utworzoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Przeliczenie SDR na PLN zostanie  dokonane zgodnie ze średnim kursem wymiany podanym przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania przesyłki TNT do przewozu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.  

2. Strona z którą Państwo zawieracie umowę

Zawieracie Państwo umowę przewozu lub świadczenia innych usług z firmą TNT, która przyjmuje od Państwa zlecenie przewozu przesyłki lub też, zależnie od okoliczności, podejmuje się świadczenia innych usług. Wyrażacie Państwo zgodę, iż całość umowy o przewóz lub świadczenia innych usług, lub też dowolna jej część może zostać przez nas zlecona osobie trzeciej, na warunkach przez nas określonych.

3. Zaakceptowanie przez Państwa naszych warunków

Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmujecie Państwo, w swoim imieniu lub też jakiejkolwiek innej osoby posiadającej prawo do tej przesyłki lub będącej odbiorcą innych usług, postanowienia i warunki określone w liście przewozowym i/lub w warunkach przewozu i/lub umowie świadczenia innych usług, bez względu na to, czy złożyliście Państwo czy też nie, swój podpis na pierwszej stronie naszego listu przewozowego. Nasze warunki obejmują również wszystkich tych, z których usług korzystamy przy odbiorze przesyłki, jej przewozie, dostarczeniu i świadczeniu innych usług, jak również naszych pracowników, dyrektorów i agentów. Jedynie nasi uprawnieni pracownicy mogą wyrazić pisemną zgodę na zmianę tych warunków. Jeśli przekazując nam przesyłkę udzielacie nam Państwo równocześnie ustnych czy pisemnych instrukcji pozostających w sprzeczności z naszymi warunkami, wówczas Państwa instrukcje nie będą dla nas wiążące.

4. Zakres umowy

4.1. Nawet w przypadku, gdy transport przesyłki stanowi część innej formy porozumienia pomiędzy nami i Państwem, niniejsze warunki przewozu są nadrzędne i obowiązujące w stosunku do przewozu wszystkich przesyłek transportowanych na bazie umów pomiędzy nami i Państwem.

4.2. Zawierając jakąkolwiek umowę z nami, która obejmuje przewóz towarów, wyrażacie Państwo zgodę na to, iż:

- będzie to umowa o przewóz towarów drogą lądową w przypadku, gdy przesyłka przewożona jest drogowo;

- będzie to umowa o przewóz towarów drogą powietrzną w przypadku, gdy przesyłka przewożona jest lotniczo;

- będzie to umowa o przewóz towarów drogą morską w przypadku, gdy przesyłka przewożona jest morzem;

- będzie to umowa o świadczenie innych usług w przypadku, gdy nie dotyczy ona usług przewozowych.

5. Towary niebezpieczne / bezpieczeństwo

5.1. Z wyjątkiem okoliczności określonych w paragrafach 5.2. i 5.3., nie przewozimy ani też nie świadczymy usług w stosunku do towarów niebezpiecznych, które są lub w naszej wyłącznej opinii są towarami niebezpiecznymi, w tym, między innymi, także tych, które wyszczególnione zostały w Instrukcjach Technicznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Przepisach dotyczących Towarów Niebezpiecznych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych (IATA), Międzynarodowym Kodeksie Towarów Niebezpiecznych (IMDG), Porozumieniu Europejskim w sprawie Przepisów o Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych (ADR) oraz wszelkich innych krajowych jak i międzynarodowych przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych lub świadczenie usług obejmujących towary niebezpieczne.

5.2. Zgodnie z naszą decyzją, w niektórych krajach możemy przyjąć do przewozu towary niebezpieczne lub świadczyć usługi obejmujące towary niebezpieczne, jeśli przyznaliśmy Państwu na piśmie, przed przyjęciem Państwa przesyłki do przewozu, status klienta uprawnionego do wysyłania towarów niebezpiecznych („approved customer”). Państwa towary niebezpieczne zostaną przyjęte do przewozu tylko wówczas, gdy spełniają wymogi odpowiednich przepisów (patrz paragraf 5.1), jak również nasze wymagania. Szczegółowe informacje o naszych wymaganiach jak również o procedurze ubiegania się o status klienta uprawnionego, można uzyskać w naszym najbliższym biurze, zaś dodatkowa opłata za towary niebezpieczne zostanie pobrana od Państwa na podstawie faktury wystawionej po przyjęciu przesyłki do przewozu.

5.3.  Przewóz niektórych towarów niebezpiecznych jest wyłączony ze wskazanego powyżej wymogu uzyskania statusu klienta uprawnionego („approved customer”). Szczegóły można uzyskać w najbliższym biurze TNT.

5.4. Zapewniacie Państwo, jak również zaświadczacie to poprzez wypełnienie listu przewozowego czy też przekazując nam do przewozu przesyłkę, iż nie zawiera ona żadnych artykułów zabronionych w przewozie, wymienionych w Załączniku 17 ICAO i innych krajowych czy też międzynarodowych przepisach odnoszących się do bezpieczeństwa powietrznego. Jesteście Państwo zobowiązani do podania nam w liście przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce, pełnego opisu zawartości przesyłki, przy czym samo podanie takiej informacji nie zwalnia Państwa od odpowiedzialności.

5.5. Przesyłki przez nas przewożone lub obsługiwane, mogą być poddane kontroli bezpieczeństwa, która obejmować może również ich prześwietlanie, wykrywanie materiałów wybuchowych i inne metody kontroli bezpieczeństwa, zaś Państwo przyjmują tym samym do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Państwa przesyłka może zostać otwarta, a jej zawartość sprawdzana w punktach tranzytowych.

5.6. Oświadczacie Państwo niniejszym, iż przesyłka została przygotowana do przewozu lub do świadczenia innych usług, przez Państwa odpowiedzialnych pracowników w bezpiecznym miejscu, zaś w trakcie jej przygotowywania, składowania oraz transportu bezpośrednio przed jej przyjęciem do przewozu bądź świadczenia przez nas innych usług, pozostawała zabezpieczona przed dostępem do niej osób nieuprawnionych.

5.7. Nie przyjmujemy przesyłek, które zawierają jakiekolwiek towary zabronione w przewozie.

5.8. Nadawca przesyłki oświadcza, że towary znajdujące się w przesyłce nie są towarami strategicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119 z 28 grudnia 2000 r. poz. 1250, z późn. zmianami.) oraz nie znajdują się w wykazach określonych w art. 6 ust. 4 i 5 wyżej wymienionej ustawy.

 5.9. Możemy być zobowiązani do udostępniania informacji, w tym Państwa danych osobowych związanych z przesyłką, władzom kraju docelowego przesyłki lub władzom kraju tranzytowego ze względów celnych i / lub bezpieczeństwa.

6. Kontrola eksportu

6.1. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za oraz zapewniacie zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, w tym między innymi regulacjami, które zakazują nielegalnego handlu towarami i usługami dla celów wojskowych lub o znaczeniu strategicznym, jak również finansowych lub handlowych kontaktów z oznaczonymi osobami i podmiotami w krajach do, z, przez lub nad którymi przesyłki mogą być przewożone, oraz zgodność z regulacjami określającymi warunki przekazywania określonych technologii, informacji i dóbr do, z, przez lub nad jakimkolwiek krajem, nad którym Państwa przesyłka może być przewożona.

6.2. Zapewniacie nas Państwo również, że nie będziecie przekazywać nam żadnej przesyłki, jeżeli Państwo lub jakiekolwiek strony związane z przesyłką, znajdziecie się na liście podmiotów, wobec których ONZ zastosowało sankcje, na listach regionalnych i krajowych programów wykonawczych i / lub uzupełniających te sankcje, jak również na listach programów nakładających sankcje autonomiczne.

6.3. Zgadzacie się Państwo na identyfikowanie przesyłek podlegających kontrolom przedeksportowym oraz na przekazanie nam informacji i wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4. Jesteście Państwo odpowiedzialni za ustalenie, na swój koszt, warunków uzyskania licencji lub pozwolenia eksportowego i importowego, uzyskania wszelkich wymaganych licencji i zezwoleń, oraz zapewnienia, że odbiorca jest upoważniony do odbioru towarów według prawa kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia oraz jakiegokolwiek/jakichkolwiek kraju/krajów stwierdzającego/ych swoją właściwość jurysdykcyjną.

6.5. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Państwa ani jakiejkolwiek innej osoby za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kontroli eksportu, sankcji, restrykcji oraz embarga.

7. Prawo kontroli

7.1. Wyrażacie Państwo zgodę, iż my lub jakiekolwiek inne organy władzy, w tym służby celne i bezpieczeństwa, mogą w dowolnym czasie otworzyć Państwa przesyłkę i skontrolować jej zawartość.

8.  Określenie czsu tranzytu i trasy przesylek

Podane w naszych publikacjach terminy dostaw na warunkach „od drzwi do drzwi” nie obejmują dni weekendowych, świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, opóźnień spowodowanych przez władze celne, opóźnień spowodowanych przez konieczność przestrzegania lokalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, czy też inne wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Trasa i sposób przewozu Państwa przesyłki wybrane zostaną całkowicie według naszego uznania.

9. Odprawa celna

9.1. Niniejszym ustanawiacie nas Państwo swoim przedstawicielem wyłącznie w celu dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego przesyłki. W przypadku, gdy zlecimy wykonanie tej usługi innemu podmiotowi, oświadczacie Państwo, iż jesteśmy jej odbiorcą w celu wyznaczenia brokera celnego do dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego Państwa przesyłki. W przypadku gdyby jakiekolwiek władze celne zażądały dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu konfirmacji deklaracji importowej/ eksportowej lub statusu celnego przesyłki przez nas odprawianej, wówczas będziecie Państwo odpowiedzialni za dostarczenie tych dokumentów na swój koszt.

9.2. Potwierdzacie Państwo niniejszym, iż wszelkie oświadczenia i informacje podane przez Was w związku z wywozem i wwozem przesyłki są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Uznajecie Państwo, iż w przypadku złożenia przez Was nieprawdziwych lub fałszywych oświadczeń dotyczących przesyłki lub jej zawartości, ponosicie Państwo ryzyko wniesienia przeciwko Wam powództwa cywilnego i/ lub wszczęcia postępowania karnego, przy czym kary obejmować mogą między innymi przepadek i sprzedaż Państwa przesyłki. W zakresie naszej dobrowolnej pomocy, jaką możemy Państwu zaoferować przy dopełnieniu wszelkich formalności celnych i innych, pomoc przez nas świadczona będzie na Państwa wyłączne ryzyko. Zgadzacie się Państwo niniejszym na zwolnienie nas od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń wniesionych przeciwko nam na podstawie informacji, które otrzymaliśmy od Państwa, oraz na poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych i uiszczenie wszelkich opłat administracyjnych, jakimi możemy Państwa obciążyć z tytułu świadczenia przez nas usług wymienionych w tym paragrafie.

9.3. Wszelkie cła, podatki (w tym, miedzy innymi, podatki VAT tam gdzie są stosowane), kary, opłaty za składowanie i inne koszty poniesione przez nas w wyniku działań służb celnych czy innych organów władzy jak również w wyniku niedostarczenia przez Państwa i/lub przez odbiorcę Państwa przesyłki właściwych dokumentów czy też braku stosownych licencji i zezwoleń, obciążają Państwa lub odbiorcę przesyłki. W przypadku, gdy zadecydujemy obciążyć tymi kosztami odbiorcę przesyłki, zaś on odmówi ich uiszczenia, wówczas zgadzacie się Państwo na zapłacenie tych kosztów łącznie z opłatą za czynności administracyjne związane z wykonaną przez nas dodatkową pracą jak również wszelkich innych kosztów przez nas poniesionych. Na nasze pierwsze wezwanie złożycie Państwo stosowne gwarancje dotyczące wszelkich ceł, podatków, kar, opłat za składowanie i wszelkich innych wydatków określonych w tym paragrafie.

9.4. Dołożymy wszelkich starań, aby formalności celne związane z odprawą Państwa przesyłki dopełnione zostały w najkrótszym możliwym czasie, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty czy szkody spowodowane ingerencją służb celnych czy innych organów władzy.

10. Nieprawidlowy adres i numer skrzynki pocztowej

10.1. W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie jest możliwe z powodu błędnego adresu, podejmiemy wszelkie uzasadnione działania celem ustalenia prawidłowego adresu. Wyrażacie Państwo zgodę na pobranie dodatkowych opłat, które mogą powstać z tytułu zmiany adresu w trybie zdania poprzedzającego.   

10.2. Doręczenie przesyłek na adres skrzynki pocztowej nie jest możliwe, z wyjątkiem niektórych krajów (których spis udostępnia placówka, filia czy oddział TNT przyjmujący do przewozu Państwa przesyłkę) oraz pod warunkiem, iż podany został również numer telefonu do odbiorcy, z którym ewentualnie uzgodnimy inny, niż skrzynka pocztowa adres doręczenia; przy czym wyrażacie Państwo zgodę, iż w przypadku, gdy przesyłka nie zostanie doręczona przy pierwszej podjętej przez nas próbie, przesyłkę tę będziemy mogli nadać do odbiorcy pocztą na ustalony z odbiorcą adres doręczenia, zaś dowód nadania pocztowego stanowić będzie wystarczający dowód jej doręczenia.

11. Dostarczenie Państwa przesylki

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 10, w przypadku gdy skuteczne doręczenie przesyłki nie jest możliwe, postaramy się pozostawić pod adresem odbiorcy wiadomość o podjętej przez nas próbie jej dostarczenia wraz z informacją o aktualnym miejscu znajdowania się przesyłki. Gdy, po podjęciu przez nas drugiej próby, przesyłka nadal nie zostanie doręczona odbiorcy lub też, gdy odbiorca odmówi jej przyjęcia, będziemy próbowali skontaktować się z Państwem oraz uzgodnić podjęcie dalszych działań. Wyrażacie Państwo zgodę na zwrócenie nam wszelkich poniesionych przez nas kosztów w związku z wysyłką, pozbyciem się czy też zwrotem przesyłki jak również naszych kosztów (o ile takie wystąpią) związanych z podjęciem trzeciej lub kolejnej próby doręczenia przesyłki. Jeśli nie przekażecie nam Państwo lub odbiorca stosownych instrukcji w terminie 30 dni po naszej drugiej próbie doręczenia przesyłki, wówczas zgadzacie się Państwo na to, aby decyzja o zniszczeniu przesyłki lub sprzedaży jej zawartości pozostała w naszej gestii, bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań w stosunku do Państwa.

SPECJALNE INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z DORĘCZENIEM PRZESYŁKI

11.2. Możecie nam Państwo udzielić specjalnych instrukcji, bądź też upoważnić odbiorcę do udzielenia takich specjalnych instrukcji (za pośrednictwem strony internetowej TNT lub każdego innego środka komunikacji) dotyczących doręczenia przesyłki do innego miejsca /osoby (na przykład sąsiada i / lub na adres sąsiada) lub wskazania zamiaru odbioru przesyłki przez odbiorcę w miejscu przez nas zaakceptowanym. Jeśli Państwo lub upoważniony odbiorca udzielicie nam specjalnych instrukcji dotyczących doręczenia przesyłki i my zgodzimy się je wykonać, poniższe postanowienia znajdą zastosowanie:

11.2.1. dostarczenie przez nas potwierdzenia doręczenia przesyłki, na którym wskazana jest inna osoba i / lub miejsce doręczenia stanowi dowód doręczenia przesyłki;

11.2.2. nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki będące rezultatem wykonania przez nas udzielonych nam specjalnych instrukcji dotyczących doręczenia przesyłki;

11.2.3. wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności jak również wszelkich kosztów i wydatków (w tym również uzasadnionych kosztów i wydatków na usługi prawnicze), jakie moglibyśmy ponieść w związku z utratą lub uszkodzeniem przesyłki w wyniku wykonania przez nas specjalnych instrukcji dotyczących jej doręczenia. Zastrzegamy sobie także prawo do pobierania opłaty administracyjnej za wykonanie specjalnych instrukcji dotyczących doręczenia przesyłki.

12. Państwa zobowiązania

Ręczycie, oświadczacie i gwarantujecie nam Państwo, że:

12.1. zawartość przesyłki (w tym, między innymi, ciężar i ilość sztuk) została właściwie podana w naszym liście przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce oraz została właściwie oznaczona, zaś oznaczenie to czy też oznaczenia te zostały należycie przymocowane przez Państwa w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki, tak abyśmy mogli je łatwo zauważyć;

12.2. pełne dane kontaktowe odbiorcy (w tym adres wraz z kodem pocztowym) zostały dokładnie i czytelnie wpisane w treści listu przewozowego oraz na nalepkę adresową, należycie przymocowaną przez Państwa w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki, tak abyśmy mogli ją łatwo zauważyć;

12.3. zawartość przesyłki została przez Państwa starannie i bezpiecznie zapakowana, tak aby uchronić ją przed zwykłym ryzykiem przewozu lub zwykłym ryzykiem związanym z czynnościami wykonywanymi w ramach  świadczenia innych usług, w tym także wszelkich związanych z przewozem procesów sortowania i/lub obsługi;

12.4. podaliście Państwo właściwą wagę przesyłki oraz dostarczycie wszelki specjalny sprzęt jaki może być nam potrzebny do załadowania przesyłki na nasze pojazdy oraz do jej rozładowania;

12.5. w przypadku paczek o wadze większej niż 30 kg, przymocowaliście Państwo oznakowanie przesyłki ciężkiej w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki, tak abyśmy mogli je łatwo zauważyć;

12.6. zawartość przesyłki nie zawiera towarów podlegających ograniczeniom stosownie do przepisów IATA, ICAO, IMDG lub ADR, jak również towarów zabronionych w przewozie, oraz ani Państwo ani odbiorca nie jesteście osobami lub organizacjami które w świetle obowiązującego prawa i przepisów nie mogą prowadzić legalnej działalności handlowej;

12.7. w przypadku, gdy zwróciliście się do nas Państwo z prośbą o obciążenie kosztami przesyłki inny niż Państwo podmiot, zaś podmiot ten nie uiści tej zapłaty, wówczas bezzwłocznie zapłacicie Państwo naszą fakturę  w całości, wraz z opłatą administracyjną, w terminie 7 dni od daty wysłania przez nas faktury;

12.8. wszelkie odnośne przepisy i regulacje prawne zostały spełnione;

12.9. dołączyliście Państwo do przesyłki poprawne faktury handlowe odnoszące się do przesyłki (z podaniem adresu i numeru VAT właściwego płatnika, poprawnym i jasnym opisem towarów oraz kodem składającym z 6 pierwszych cyfr Zharmonizowanego Systemu Celnego („HS”));

12.10. podjęliście Państwo wszelkie uzasadnione zabezpieczenia celem spełnienia wymogów wszystkich postanowień, dyrektyw i przepisów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, w tym, o ile ma to zastosowanie, zaszyfrowania danych osobowych celem ich zabezpieczenia w przypadku zagubienia lub nieprawidłowego doręczenia przesyłki;

12.11. wartość przesyłki nie przekracza 25.000 Euro.

Wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności jak również wszelkich kosztów, strat i wydatków, w tym także kosztów sądowych, jakie moglibyśmy ponieść zarówno z powodu Państwa lub kogokolwiek innego, w związku z naruszeniem przez Państwa którejkolwiek z powyższych gwarancji, oświadczeń i poręczeń wypełnienia swoich zobowiązań, nawet gdybyśmy nieświadomie przyjęli przesyłkę, która nie spełnia któregokolwiek z Państwa zobowiązań.

13. Zakres naszej odpowiedzialności

Odpowiedzialność za Usługi Przewozowe

13.1. Z zastrzeżeniem warunków paragrafu 14 poniżej, nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia w związku z przewozem ograniczona jest w sposób następujący:

13.1.1. Jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości lub też w części drogą powietrzną oraz końcowe miejsce przeznaczenia lub też miejsce postoju położone jest w kraju innym niż kraj, skąd rozpoczął się przewóz przesyłki, wówczas zastosowanie będą miały, stosownie do ich właściwości prawnych  przepisy Konwencji Warszawskiej z 1929 r. lub Konwencji Warszawskiej zmienionej Protokołem Haskim (1955 r.) i/ lub Protokołu Montrealskiego Nr 4 (1975 r.) lub  Konwencji Montrealskiej z 1999 r. Te międzynarodowe traktaty regulują oraz ograniczają naszą odpowiedzialność z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia Państwa przesyłki do 19 SDR za 1 kilogram.

13.1.2. Jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości transportem drogowym w obrębie, do lub też z kraju, który jest stroną konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z 1956 r. (CMR), wówczas nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki bądź jej części jest regulowana przepisami Konwencji CMR i jest ograniczona do 8,33 SDR za 1 kilogram. W przypadku opóźnienia, gdy możecie Państwo wykazać poniesione z tego tytułu straty, nasza odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu Państwu opłat transportowych za całość lub też tę część przesyłki, która dostarczona została z opóźnieniem.

13.1.3. Jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości transportem drogowym w obrębie kraju, lub pomiędzy krajami, z których żaden nie jest stroną konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z 1956 r. (CMR), wówczas przyjmujemy, iż nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki jest regulowana przepisami Konwencji CMR i jest ograniczona do 8,33 SDR za 1 kilogram. W przypadku opóźnienia, gdy możecie Państwo wykazać poniesione z tego tytułu straty, nasza odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu Państwu opłat transportowych za całość lub też tę część przesyłki, która dostarczona została z opóźnieniem.

13.1.4. W przypadku, gdy żaden z paragrafów 13.1.1.-13.1.3. powyżej nie ma zastosowania, zaś my ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu w związku  ze świadczeniem dla Państwa usług przewozowych, w tym, między innymi, z powodu naruszenia warunków umowy, zaniedbania lub zaniechania, nasza odpowiedzialność za zagubienie, uszkodzenie, nieprawidłowe doręczenie lub niedoręczenie Państwa przesyłki lub jej części, jest zawsze ograniczona do niższej z wartości rynkowych, które przesyłka posiada w czasie przewozu lub do kosztu naprawy przesyłki albo jej uszkodzonej części, przy czym  w każdym przypadku górna granica odpowiedzialności nie przekroczy 17 Euro za 1 kg i maksymalnie 10.000 Euro za przesyłkę. W przypadku opóźnienia, gdy będziecie Państwo mogli wykazać nam rzeczywiście poniesione straty, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do zwrotu kosztów, które zapłacili Państwo za przewóz tej opóźnionej przesyłki lub jej części.

Odpowiedzialność za Inne Usługi

13.2. Z zastrzeżeniem warunków paragrafu 14 poniżej, w przypadku gdy ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu w związku  ze świadczeniem dla Państwa innych usług, w tym między innymi, z powodu naruszenia warunków umowy, zaniedbania lub zaniechania, nasza odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do 10.000 EURO za zdarzenie lub serię zdarzeń, które skutkowały powstaniem szkody, lub, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia przesyłki, do niższej z wartości rynkowych, które przesyłka posiada w czasie przewozu lub do kosztu naprawy przesyłki albo jej uszkodzonej części, przy czym  w każdym przypadku górna granica odpowiedzialności nie przekroczy 3,40 Euro za 1 kg i maksymalnie 10.000 Euro za zdarzenie lub serię skutkowo powiązanych ze sobą zdarzeń.

14.  Wylączenia odpowiedzialności

14.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty dochodu, utratę korzyści, utratę rynku zbytu, utratę reputacji, utratę klientów, utratę użytkowania, utratę sposobności, ani też za jakąkolwiek inną stratę pośrednią, uboczną, szczególną, czy wynikową powstałą, między innymi, z powodu naruszenia warunków umowy, zaniedbania lub zaniechania.

14.2. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy nie wypełnimy naszych zobowiązań wobec Państwa w wyniku następujących wydarzeń:

14.2.1. okoliczności pozostających poza możliwością naszej kontroli, takich, między innymi, jak:

·  wypadki losowe, w tym trzęsienia ziemi, cyklony, sztormy, powodzie, pożary, choroby, mgła, śnieg lub mróz;

·  siła wyższa obejmująca wojnę, wypadki, akty terrorystyczne, strajki, embarga, ryzyka związane z transportem lotniczym, konflikty lokalne lub zamieszki społeczne;

·  krajowe lub lokalne zakłócenia w sieci połączeń lotniczych i lądowych oraz problemy mechaniczne związane z rodzajem transportu i urządzeniami technicznymi;

·  wady ukryte lub fabryczne zawartości przesyłki;

·  czyny przestępcze osób trzecich, jak kradzież i podpalenie.

14.2.2. działania lub zaniechania działania przez Państwa lub osoby trzecie, w tym:

·  naruszenie przez Państwa (również jeśli naruszenie to spowodowane jest roszczeniem sobie prawa do przesyłki przez jakąkolwiek inną stronę) zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i postanowień, a w szczególności gwarancji określonych w paragrafie 12;

·  działanie lub zaniechanie działania ze strony służb celnych, bezpieczeństwa, linii lotniczych, władz lotniskowych lub państwowych.

14.2.3. zawartości przesyłki zawierającej jakikolwiek artykuł należący do towarów zabronionych w przewozie, nawet w przypadku, gdy przesyłka taka została przez nas pomyłkowo przyjęta do przewozu.

14.2.4. naszej odmowy dokonania jakichkolwiek bezprawnych płatności w Państwa imieniu.

14.3. Nie jesteśmy przewoźnikiem publicznym i nie podejmujemy żadnych zobowiązań przewoźnika publicznego.

Odpowiedzialność wobec konsumenta

Odpowiedzialność TNT wobec konsumenta w rozumieniu krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, w tym odpowiedzialność z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce oraz opóźnienia w wykonaniu usługi jest zgodna z postanowieniami konwencji międzynarodowych, Prawa przewozowego (Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm.) oraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami innych ustaw. W szczególności nie stosuje się wyłączeń i zwolnień z odpowiedzialności opisanych w tym paragrafie a także w innych postanowieniach niniejszych warunków, o ile nie wynikają one lub pozostają w sprzeczności z postanowieniami konwencji międzynarodowych, Prawa przewozowego oraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami innych ustaw.

15. Produkty z deklarowanym czasem przewozu

W odniesieniu do oferowanych przez nas i zamówionych przez Państwa produktów o deklarowanym czasie przewozu, w przypadku niedoręczenia przez nas takiej przesyłki w ustalonym czasie oraz pod warunkiem, iż nie nastąpiło to z przyczyn określonych w paragrafie 14.2., zaś Państwo złożyliście reklamację stosownie do postanowień paragrafu 19, obciążymy Państwa za tę przesyłkę kosztami w takiej wysokości stosownej taryfy, jak za usługę rzeczywiście wykonaną (np. doręczenie przed południem), a nie jak za usługę zleconą (np. doręczenie przed godz. 9:00 rano).

16. Towary wartościowe

Zalecamy, aby towary wartościowe takie jak kamienie szlachetne, metale szlachetne, biżuteria, pieniądze, dokumenty handlowe przenoszące tytuł własności, niezabezpieczone meble, szkło lub porcelana, dzieła sztuki, antyki oraz ważne dokumenty takie jak paszporty, środki płatnicze, świadectwa udziałowe i opcji giełdowych, nie były przesyłane przez naszą sieć dostaw, bowiem w systemie naszej pracy stosowany jest sprzęt do mechanicznej obsługi przesyłek oraz ich automatycznego sortowania, jak również dokonywane są wielokrotne przeładunki na i z pojazdów, co skutkować może zagubieniem i/lub uszkodzeniem. Jeśli mimo wszystko wyślecie Państwo takie towary lub spowodujecie ich wysłanie naszą siecią dostaw, to będzie to wyłącznie na Państwa ryzyko.

17. Ubezpieczenie

17.1. Możecie Państwo wykupić u nas ubezpieczenie do pełnej wartości Waszej paczki czy przesyłki frachtowej (nie będącej przesyłką dokumentów), wypełniając odpowiednie pole na liście przewozowym oraz uiszczając odpowiednią opłatę, przy czym ubezpieczenie to pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia i uszkodzenia w przewozie do maksymalnej kwoty 25.000 Euro za przesyłkę. Jeżeli wartość przesyłki przekracza 25.000 Euro, wykupienie u nas ubezpieczenia uzależnione jest od naszej wcześniejszej zgody. Ubezpieczenie to nie jest dostępne dla takich towarów jak kamienie szlachetne, metale szlachetne, laptopy, monitory plazmowe i LCD, biżuteria, pieniądze, szkło, porcelana, dzieła sztuki, antyki, dokumenty (z wyłączeniem kosztów odtworzenia określonych w paragrafie 17.2 poniżej), ani też dla wszelkiego rodzaju filmów, taśm, dysków, kart pamięci czy jakichkolwiek innych nośników danych lub obrazów. Jeśli wysyłacie Państwo tego rodzaju towary, zalecamy, abyście ubezpieczyli je we własnym zakresie.

17.2. Możecie Państwo wykupić u nas ubezpieczenie z tytułu kosztów ponownego sporządzenia, odtworzenia, ponownego wystawienia czy przedruku (łącznie z kosztami materiałów – np. papieru – oraz realnymi kosztami robocizny) dokumentów wysyłanych jako przesyłka, pod warunkiem wypełnienia odpowiedniego pola na liście przewozowym i uiszczenia określonej opłaty, przy czym ubezpieczenie to pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia i uszkodzenia w przewozie do maksymalnej kwoty 500 Euro za przesyłkę. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje jedynie te dokumenty, których lista  podana została na stronach internetowych TNT przyjmującej do przewozu Państwa przesyłkę.

17.3. Opcje ubezpieczenia określone w niniejszym paragrafie (17) (i) nie pokrywają szkód o charakterze pośrednim (patrz par. 14.1. powyżej), ani też opóźnień w przewozie, jak również przypadków, w których szkoda nastąpiła w wyniku naruszenia przez Państwa swoich zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień i warunków, (ii) nie są dostępne dla usług nie będących przewozem  oraz (iii) nie są dostępne w niektórych państwach. W celu uzyskania listy tych państw oraz/ lub bardziej szczegółowych informacji na temat warunków ubezpieczenia oraz jego pokrycia, prosimy kontaktować się z naszym biurem obsługi klienta lub też zajrzeć na naszą stronę internetową TNT przyjmującej do przewozu Państwa przesyłkę.

18. Roszczenia wniesione przez strony trzecie

Zobowiązujecie się Państwo wobec nas, iż nie dopuścicie aby jakakolwiek osoba posiadająca prawo do przesyłki, wniosła roszczenie lub też wszczęła postępowanie roszczeniowe przeciwko nam z tytułu przewozu, nawet jeśli z naszej strony nastąpić mogło zaniedbanie lub zwłoka, zaś jeśli roszczenie takie zostało już wniesione lub postępowanie zostało wszczęte, zabezpieczycie nas Państwo przed wszelkimi konsekwencjami jakie z tego tytułu mogą wyniknąć, w szczególności zrekompensujecie nam wszelkie koszty i wydatki jakie zostaną przez nas poniesione w związku z obroną. Postanowienia tego nie stosuje się do konsumenta w rozumieniu krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych.

19. Procedura reklamacyjna

Jeśli Państwo zamierzacie wnieść reklamację z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia przesyłki, bądź też z tytułu wszelkich innych szkód, musicie Państwo zastosować się do odpowiednich przepisów konwencji, zaś w przypadku gdy nie mają one zastosowania, prosimy zastosować się do następującej procedury, w przeciwnym bowiem razie zastrzegamy sobie prawo odrzucenia Państwa roszczeń:

19.1. o zagubieniu, uszkodzeniu lub opóźnieniu musicie nas Państwo poinformować na piśmie w terminie 21 dni (i) od daty dostarczenia przesyłki (ii) od daty kiedy przesyłka powinna była zostać dostarczona, lub (iii), od daty kiedy w uzasadniony sposób powinniście byli uzyskać wiedzę o zagubieniu, uszkodzeniu lub opóźnieniu, jeśli reklamacja dotyczy innych usług.

19.2. musicie Państwo udokumentować swe roszczenie, przesyłając nam wszelkie odnośne informacje o przesyłce oraz o poniesionej stracie, szkodzie czy opóźnieniu w terminie 21 dni od daty powiadomienia nas o Państwa roszczeniu.

19.3. wniesienie reklamacji nie zwalnia Państwa z obowiązku uiszczania opłat transportowych.

19.4. jeśli z chwilą przyjęcia przesyłki, odbiorca nie poczynił odnośnych uwag co do ewentualnych jej uszkodzeń w dokumentach odbioru, przyjmujemy, że przesyłka dostarczona została w dobrym stanie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzenia zawartości przesyłki jest udostępnienie nam do sprawdzenia zawartości przesyłki jak również jej oryginalnego opakowania.

19.5. o ile odpowiednie przepisy konwencji i/lub regulacje prawne nie stanowią inaczej, Państwa prawo do reklamacji z tytułu szkody w przewozie przedawnia się, o ile nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe w terminie 1 roku od daty dostarczenia przesyłki lub też od daty kiedy przesyłka powinna była zostać dostarczona lub też od daty, kiedy przewóz został zakończony, lub też jeśli reklamacja dotyczy innych usług, w terminie 1 roku od daty kiedy w uzasadniony sposób powinniście byli uzyskać wiedzę o zagubieniu, uszkodzeniu lub opóźnieniu.

19.6. w przypadku uznania przez nas całości lub części Państwa reklamacji, gwarantujecie nam, że zarówno Wasi ubezpieczyciele jak również jakakolwiek inna strona posiadająca tytuł do przesyłki, zrzeknie się wszelkich praw, odszkodowań czy rekompensat, do których mogliby być uprawnieni na mocy subrogacji bądź z innego tytułu.

19.7. przesyłka nie zostanie uznana za zagubioną przed upływem przynajmniej 30 dni od daty powiadomienia nas przez Państwo o jej niedoręczeniu. Możemy wyrazić na piśmie zgodę na skrócenie tego terminu.

Zapisy powyższych paragrafów stosuje się odpowiednio do odbiorcy przesyłki, o ile przepisy konwencji i/lub inne regulacje prawne przyznają odbiorcy prawo do złożenia reklamacji.

20. Stawki i platność

20.1. Zgadzacie się Państwo uregulować nasze opłaty (w tym obowiązujące dodatkowe dopłaty)  za przewóz przesyłki pomiędzy punktami określonymi w naszym liście przewozowym/umowie o przewóz, lub za świadczenie przez nas innych usług, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, bez możliwości dokonywania wstrzymania płatności. Zapis niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdego podmiotu, wskazanego na liście przewozowym lub innym dokumencie jako płatnik za usługę.

20.2. W przypadku kwestionowania wystawionej faktury możecie Państwo w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury wnieść pisemny sprzeciw, jeżeli nie wniesiecie Państwo takiego sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo odrzucenia Państwa zastrzeżeń. Zapisu tego nie stosuje się do  konsumenta w rozumieniu krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych.

20.3. Nasze opłaty za przewóz obliczane są według stawek odnoszących się do Państwa przesyłki, określonych w naszym aktualnym cenniku lub w odnośnej umowie. Nasz aktualny cennik dostępny jest na życzenie we wszystkich naszych biurach w kraju, w którym wystawiana jest faktura za przesyłkę oraz na stronie internetowej TNT.

20.4. Pobieramy opłatę albo za wagę rzeczywistą przesyłki albo za wagę objętościową, w zależności od tego, która z nich jest większa, przy czym waga objętościowa obliczana jest stosownie do wzoru jej przeliczania podanym w naszym cenniku. Mamy prawo do sprawdzenia ciężaru i/lub objętości przesyłki i/lub ilości składających się na nią sztuk opakowań, zaś w przypadku stwierdzenia przez nas rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym przez Państwa ciężarem i/lub objętością i/lub ilością sztuk opakowań składających się na przesyłkę, wyrażacie Państwo zgodę na to, aby do celów kalkulacji kosztów przyjęty został ustalony przez nas ciężar i/lub objętość i/lub ilość sztuk opakowań.

20.5. Wszelkie cła importowe, podatek VAT od towarów oraz inne opłaty nałożone na przesyłkę w kraju przeznaczenia płatne są przez odbiorcę przy odbiorze przesyłki, jednakże w przypadku gdy odmówi on uiszczenia tych kwot, zobowiązujecie się Państwo do ich zapłacenia w terminie 7 dni po otrzymaniu od nas zawiadomienia o odmowie zapłaty tych kosztów przez odbiorcę.

20.6. Wyrażają Państwo zgodę na naliczanie przez nas odsetek ustawowych w wysokości określonej przepisami prawa krajowego w stosunku do faktur niezapłaconych w terminie zapłaty określonym na fakturach, do dnia pełnego uiszczenia kwot wskazanych na odpowiednich fakturach. Wyrażają Państwo zgodę na zapłacenie naszych uzasadnionych i rzeczywistych kosztów inkasa faktur niezapłaconych w terminie.

20.7. Stawki za dostawę „od drzwi do drzwi” podane w naszym aktualnym cenniku obejmują dopełnienie przez nas standardowych formalności celnych, jednak w przypadku gdy doręczenie przesyłki do odbiorcy pociąga za sobą konieczność podjęcia przez nas licznych i czasochłonnych czynności związanych z odprawą celną, pobieramy wtedy dodatkową opłatę administracyjną. Z tego względu w niektórych krajach mogą być stosowane dodatkowe opłaty z tytułu skomplikowanej procedury celnej i obejmuje to, między innymi, przesyłki, które wymagają:

20.7.1. formalnych deklaracji celnych obejmujących więcej niż trzy różne towary;

20.7.2. zabezpieczenia celnego lub konieczności dostarczenia towarów pod zamknięciem celnym;

20.7.3.  tymczasowych ulg importowych;

20.7.4. odprawy celnej wymagającej udziału instytucji państwowej innej niż władze celne.

W niektórych krajach możemy pobierać zaliczki na poczet importowych należności celnych, podatków, kar lub też wystawiać kwity celne w imieniu importera i wszędzie tam, gdzie zrealizowana zostanie przez nas ta dodatkowa usługa, odbiorca zostanie obciążony dodatkową opłatą administracyjną z tego tytułu, zaś w przypadku gdy odbiorca odmówi jej zapłacenia, zostaniecie Państwo obciążeni tą kwotą.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w najbliższym biurze TNT.

20.8. Możecie Państwo udzielać nam specjalnych instrukcji odnośnie fakturowania lub też uzgodnić z innym niż Państwo podmiotem, iż uiści on/ona nasze opłaty i/lub wszelkie należności, podatki, kary, kwity zastawne, koszty należności, wydatki, dopłaty, opłaty dodatkowe oraz kary nałożone na nas lub przez nas poniesione w związku z przesyłką, jednakże odpowiedzialność Państwa za zapłatę którejkolwiek z powyższych kwot jest solidarna z tym podmiotem.

20.9. Nasze faktury nie obejmują kosztów wystawienia Potwierdzenia Dostawy (POD), które, za Państwa zgodą, może być wystawiane w prawnie obowiązującej formie dokumentowej lub elektronicznej, ani też jakichkolwiek innych dodatkowych dokumentów.

20.10. Jeżeli zostaną spełnione wymogi określone przez prawo, naszym standardowym sposobem udostępniania faktury jest forma elektroniczna. W razie Państwa żądania wystawienia faktury papierowej, bądź gdy jesteśmy zobowiązani do korzystania z faktur papierowych, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej za świadczenie tej usługi, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

20.11. Nasze faktury muszą być płatne w walucie określonej w danej fakturze lub też w walucie lokalnej przy zastosowaniu podanego przez nas przelicznika kursu walut.

20.12. W każdej chwili przysługuje nam prawo zastawu na wszystkich Państwa przesyłkach będących w naszej gestii, z prawem sprzedaży ich zawartości w trybie obowiązujących przepisów prawa oraz zatrzymania przychodów z tej sprzedaży na poczet rozliczenia jakichkolwiek kwot jakie są nam od Państwa należne za uprzednio przewożone lub dostarczone przesyłki.

20.13. Jesteście Państwo odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich należności celnych, podatków i opłat, łącznie z opłatami skarbowymi, jakie mogą powstać w odniesieniu do przewozu i innych usług, jak również w odniesieniu do wszelkich dokumentów, łącznie z listem przewozowym.

21. Zwolnienie z odpowiedzialności w odniesieniu do pracowników

21.1. Wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności oraz zabezpieczenie nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, zobowiązaniami pieniężnymi i żądaniami wszelkiego rodzaju, jakie mogą być spowodowane w sposób bezpośredni lub pośredni zwolnieniem, ponownym zatrudnieniem lub przeniesieniem jakiegokolwiek:

21.1.1. naszego pracownika skierowanego lub w całości przypisanego do świadczenia usług oferowanych przez nas Państwu, lub

21.1.2. Państwa pracownika, lub byłego pracownika, lub

21.1.3. jakiegokolwiek Państwa dostawcy, czy też byłego dostawcy; lub

21.1.4. jakiejkolwiek osoby trzeciej,

które w jakikolwiek sposób wynikać mogą z relacji handlowej pomiędzy Państwem a nami, w tym także, między innymi, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie praw nabytych (77/187/EEC zmienionej dyrektywą 2001/23/EC) lub też z przepisów krajowych wdrażających postanowienia tej dyrektywy, czy też z wszelkich innych odnośnych przepisów prawa pracy.

22. Prawo i wlaściwości sądów

22.1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień lub warunków uznane zostało za nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to żadnego wpływu na inne postanowienia niniejszej umowy przewozu, które dalej pozostają w mocy. We wszystkich sprawach związanych z międzynarodowym przewozem zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich konwencji międzynarodowych. Niniejsze Warunki Przewozu Międzynarodowego i Innych Usług znajdują zastosowanie w sprawach nieuregulowanych przepisami odpowiednich konwencji.

22.2. Z zastrzeżeniem postanowień odnośnych konwencji i innych przepisów bezwzględnie obowiązujących, w tym regulujących właściwość sądów oraz prawo właściwe dla umów z udziałem konsumenta w rozumieniu krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, spory wynikające z niniejszej umowy lub też do niej się odnoszące, podlegać będą przepisom prawa oraz właściwości sądów kraju, w którym ma siedzibę TNT, która przyjęła do  przewozu Państwa przesyłkę lub przyjęła zlecenie przewozu lub świadczyła inne usługi.

22.3.  Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 35. Dane osobowe zawarte w liście przewozowym lub w innym dokumencie towarzyszącym przesyłce przetwarzane są w celu realizacji obecnej, jak i przyszłych usług przewozu przesyłek. W celu realizacji usług, Państwa dane zostaną umieszczone w globalnej bazie danych TNT, do której dostęp posiadają tylko i wyłącznie pracownicy TNT (także z państw trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Jednocześnie informujemy, że  przysługuje Państwu prawo dostępu do swych danych, a także możliwość ich poprawiania, samo zaś ich podanie ma charakter dobrowolny, choć niezbędny do realizacji usługi.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej TNT Polska: http://www.tnt.com