Zlokalizuj Paczkę

Regulamin


§ 1. Terminologia

 1. Paczkidopolski.co.uk - serwis internetowy, nazywany w dalszej części Serwisem. Właścicielem serwisu jest firma DMA Partners LTD.

 2. Zamawiający/Użytkownik - klient serwisu, osoba fizyczna lub prawna, która dokona rejestracji w serwisie w celu zamówienia wysyłki przesyłek u Partnerów serwisu.

 3. Partner serwisu – firma kurierska świadcząca usługi transportu przesyłek, zwana w dalszej części Przewoźnikiem.

 4. Formularz Zamówień - oprogramowanie serwisu Paczkidopolski.co.uk, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie dostarczonych przez użytkownika danych.

 5. Śledzenie przesyłek - element strony Paczkidopolski.co.uk, za pomocą którego zleceniodawca może śledzić przesyłkę online.

 6. List przewozowy / etykieta - dokument wydrukowany ze strony Paczkidopolski.co.uk lub przesłany Zamawiającemu emailem, który należy nakleić na przesyłkę. Dokument ten może być również dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki od nadawcy. Na jego podstawie firma kurierska (Przewoźnik) wykonuje usługę dla Zleceniodawcy.

§ 2. Informacje oraz postanowienia ogólne

 1. Paczkidopolski.co.uk jest serwisem internetowym umożliwiającym wycenę i zamawianie przesyłek kurierskich w wybranych firmach kurierskich w trybie on-line. Właścicielem serwisu jest spółka DMA Partners Ltd z siedzibą w 167 Hangleton Rd, Brighton & Hove, BN3 7SF, Wielka Brytania, zarejestrowana w brytyjskim rejestrze spółek Companies House pod numerem 06196529.

 2. Paczkidopolski.co.uk nie jest firmą kurierską i nie realizuje usług transportowych. Usługi transportowe realizują wybrane firmy kurierskie (m.in. DPD, UPS, TNT), będące partnerami serwisu. Wybrana przez Zamawiającego firma kurierska przejmuje pełną odpowiedzialność za przesyłkę.

 3. Z serwisu mogą korzystać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 4. Paczkidopolski.co.uk nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za nienależyte wykonanie usług czy też niedopełnienie obowiązków przez Przewoźnika oraz Zamawiającego oraz za wynikłe z tego powodu szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie lub utracone zyski.

 5. Zamawiając przesyłkę za pośrednictwem serwisu Paczkidopolski.co.uk, Zamawiający akceptuje regulamin Serwisu oraz regulamin wybranego przewoźnika. Jeśli Zamawiający odmawia akceptacji któregokolwiek z tych regulaminów, powinien odstąpić od zakupienia usługi.

 6. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

 7. Podane na stronie www.paczkidopolski.co.uk czasy realizacji przesyłek są czasami szacunkowymi, bazującymi na typowych czasach przesyłek ponad 90% zleceń. Czasy te nie są gwarantowane.

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienia w serwisie Paczkidopolski.co.uk można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia mogą być składane wyłącznie online poprzez stronę internetową pod adresem www.paczkidopolski.co.uk. Zamówienia oraz płatności przyjmowane są automatycznie.

 2. Rejestracja w serwisie
  Składając pierwsze zamówienie, Zamawiający automatycznie zakłada konto w Serwisie. Konto zakładane jest na podstawie podanego przez Zamawiającego adresu email. Na podany email zostanie przesłane hasło umożliwiające zalogowanie się w serwisie www.paczkidopolski.co.uk. Na podany email będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca zleceń, m.in. potwierdzenia płatności, numery do śledzenia przesyłek etc.

 3. Zamówienie zostaje uznane za przyjęte po prawidłowym wypełnieniu przez Zamawiającego formularza zamówień, dokonaniu płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie DMA Partners oraz otrzymaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Po odbiorze przesyłki przez Przewoźnika, zostanie przesłany na adres email Zamawiającego numer przesyłki. Będzie on, obok numeru zamówienia, używany do identyfikacji przesyłki oraz śledzenia jej online. Śledzić przesyłkę można na stronie Serwisu lub na stronie Przewoźnika.

 5. Wszelkie zmiany oraz korekty do zamówień muszą być zgłaszane wyłącznie elektroniczne poprzez panel klienta. Termin zgłaszania poprawek musi pozwalać na przesłanie informacji do przewoźnika i wynosi:
  DPD: ·  Paczki na trasie Polska – Anglia/Szkocja/Walia: najpóźniej do godziny 8.00 (czasu UK) w dniu odbioru przesyłki.
            ·  Paczki na trasie Anglia/Szkocja/Walia - Polski najpóźniej do godziny 8.00 (czasu UK) dnia poprzedzającego wybrany termin odbioru przesyłki.
  UPS: ·  Najpóźniej do godziny 8.00 (czasu UK) w dniu odbioru przesyłki. Dotyczy dni roboczych.
  TNT: ·  Najpóźniej do godziny 8.00 (czasu UK) w dniu odbioru przesyłki. Dotyczy dni roboczych.

 6. Wszelka korespondencja między Serwisem oraz Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem panelu klienta. Zgłoszenia telefoniczne nie gwarantują wniesienia zmian do zamówienia, każdorazowo wymagają pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta.

 7. Odbiór paczki przez kuriera
  Wybrana przez zamawiającego data odbioru paczki nie jest gwarantowana, jednak w ponad 95% przypadków paczki są odbierane w wybranym terminie. Jeśli firma kurierska nie odbierze przesyłki w wyznaczonym dniu do godziny 19.00, Zamawiający powinien poinformować o tym serwis Paczkidopolski.co.uk za pośrednictwem panelu klienta. Zamawiający może ustalić nowy termin odbioru paczki lub zażądać zwrotu opłaty za przesyłkę paczki. Ustalenie nowego terminu odbywa się zgodnie z zasadami składania zamówień danego Przewoźnika. Brak odbioru paczki w wyznaczonym terminie nie może być podstawą do roszczeń reklamacyjnych.

 8. Czas dostawy paczki
  Podane czasy doręczeń wyrażone są w dniach roboczych i zostały określone w oparciu o dane standardowych czasów tranzytów w sieci danego Przewoźnika - nie uwzględniają nieoczekiwanych przestojów paczek, wynikających z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. kontroli celnych, zjawisk atmosferycznych itp. Czasy nie są gwarantowane. W przypadku miejscowości położonych w dużej odległości od oddziału Przewoźnika, podany czas tranzytu może się wydłużyć. Standardowo doręczenie odbywa się w godzinach pracy biur w kraju docelowym. Dzień odbioru przesyłki jest dniem 0.

 9. Poprawność danych adresowych
  Zamawiający zobowiązany jest do podania poprawnych danych adresowych odbiorcy oraz nadawcy. W przypadku podania niewłaściwych danych Serwis ani Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi.

 10. Waga i wymiary przesyłki.
  Zamawiający jest odpowiedzialny za podanie rzeczywistej wagi oraz wymiarów przesyłki. W przypadku stwierdzenia przekroczenia deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki, opłata za rzeczywistą wagę / wymiary przesyłki oraz dodatkowa dopłata w wysokości:
  - przesyłki za pośrednictwem firmy DPD Classic oraz DPD Drop Off: £36 brutto
  - przesyłki za pośrednictwem firmy GLS oraz InPost: £18 brutto
  - przesyłki za pośrednictwem firmy Parcelforce: £50 brutto

 11. Przesyłka może zostać zatrzymana do czasu uregulowania wszelkich należności. Serwis może dochodzić należnych dopłat do 30 od daty dostarczenia przesyłki.

 12. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania się do listy przedmiotów zabronionych wybranego Przewoźnika oraz do zasad pakowania paczek wymaganych przez serwis Paczkidopolski.co.uk, oraz przez regulamin Przewoźnika.

 13. Płatności.
  Płatności można realizować za pomocą systemu płatności elektronicznych, zarówno w złotówkach, jak i funtach brytyjskich lub za pomocą przelewu na polskie konto Serwisu w złotówkach. Zlecenie uważa się za opłacone po zaksięgowaniu opłaty na koncie DMA Partners. W przypadku płatności przelewem na polskie konto złotówkowe, Zamawiający jest zobowiązany do przesłania emailem potwierdzenia dokonania płatności na adres oplaty@paczkidopolski.co.uk.
  Płatność za złożone zamówienie powinna być dokonana w terminie umożliwiającym przesłanie Zamówienia do Przewoźnika (patrz §3 punkt 5). W przypadku braku płatności zlecenie zostanie automatycznie anulowane.

 14. Odstąpienie od wykonania usługi.
  Serwis Paczkidopolski.co.uk rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
  Klient zawierający umowę na odległość może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed rozpoczęciem wykonywania usługi - najpóźniej 24 godziny przed planowana datą odbioru przesyłki.

 15. Zwrot opłaty za przesyłkę
  W przypadku rezygnacji ze zlecenia zwrot opłaty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania od Zamawiającego poprawnych danych rachunku bankowego. Zlecenie anulować można do dnia poprzedzjącego planowy odbiór przesyłki, lub w przypadku nieodebrania przesyłki.§ 4. Bezpieczeństwo przesyłek i Ubezpieczenie


 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest staranne i bezpieczne zapakowanie przesyłki w taki sposób, aby uchronić ją przed ryzykiem przewozu oraz ryzykiem związanym z procesem sortowania i/lub obsługi. Ponadto przesyłka oraz jej opakowanie nie może stanowić zagrożenia dla innych przesyłek oraz personelu Przewoźnika. W przypadku gdy przesyłka (lub jej zawartość) spowoduje uszkodzenie innych paczek, to Zamawiający będzie odpowiedzialny za powstałe szkody.

 2. Przed wysłaniem przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z listą rzeczy zabronionych do przesyłki, określoną przez wybranego Przewoźnika w jego regulaminie..

 3. Paczki powinny być m.in.:
  1. Zapakowane w karton lub inne opakowanie odpowiadające charakterowi przesyłki, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, uniemożliwiającym samoczynne otwarcie lub zniszczenie zawartości
  2. Opakowanie powinno być dobrane do wielkości paczki, wytrzymałe oraz powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów
  3. Paczki powinny być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki,  np.: „Ostrożnie! Szkło”, „góra/dół”, „nie przewracać”, itp.
  4. Przedmioty delikatne, łatwo ulegające zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!
  5. Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni - jeśli takie będą, to należyje wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.
  6. Paczki nalezy opisać - dokladny adres odbiorcy wraz z telefonem - należy umieścić na największej powierzchni kartonu (paczki)
  7. Jeżeli wysyłamy torbę, plecak lub walizkę, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie. Paczki będą przeładowywane w magazynach, gdzie taśmy służące do tego wyglądają dokładnie tak, jak na lotnisku i z uwagi na bezpieczeństwo, i sprawność pracy, wszystkie wystające części i uchwyty muszą być zamknięte w kartonie.
  8. Przewoźnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stan przesyłki – nie opakowania; zniszczenie opakowania nie jest podstawą do reklamacji. Jeśli np. przesyłana będzie niezabezpieczona zewnętrznym opakowaniem walizka, to będzie ona traktowana jako opakowanie przesyłki.

 4. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Wysokość ubezpieczenia  zależy od Przewoźnika i wynosi:


 • DPD Polska - Wliczone w cenę ubezpieczenie do 1000 zł, możliwość dodatkowego ubezpieczenia do 5000 zł
 • GLS - Wliczone w cenę ubezpieczenie do 4000 zł
 • InPost - Wliczone w cenę ubezpieczenie do 200 zł
 • Parcelforce - Wliczone w cenę ubezpieczenie do 100 GBP, (Podstawowe ubezpieczenie przesyłek Parcelforce obejmuje wyłącznie zagubienie paczek, nie obejmuje uszkodzenia przesyłek lub opóźnienia w dostawie.)
 • DPD UK - Wliczone w cenę ubezpieczenido 8.33 SDR za każdy kg wagi paczki (Wartość przelicznika SDR podaje NBP w tabeli kursów średnich: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)
 • TNT - Wliczone w cenę ubezpieczenie 10USD za 1 kg wagi rzeczywistej

  Więcej informacji na temat ubezpieczenia w regulaminach Przewoźników

§ 5. Reklamacje

1.  Serwis Paczkidopolski.co.uk jest odpowiedzialny za poprawne przesłanie zamówienia Zamawiającego do wybranego przez niego Przwoźnika. Za wszelkie roszczenia dotyczące zniszczeń, zagubień oraz niewłaściwego wykonania usługi transportowej, oraz wypłaty odszkodowań odpowiada Przewoźnik. Przewoźnik jest stroną decydującą o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z reklamacją jest Zamawiający, Nadawca lub Odbiorca przesyłki. O zwrot opłaty za zlecenie może wystąpić Zamawiający. Zwrot opłaty za zlecenie następuje na podstawie przyznanego przez Przewoźnika odszkodowania.

2. 
Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest dokonanie przez uprawnionego stosownego zgłoszenia, zawierającego, w szczególności:
 • numer przesyłki, potwierdzenie nadania,
 • udokumentowaną wysokość wysuwanego żądania.
 • kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
 • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
 • kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody

3.  Reklamację należy zgłosić do firmy DMA Partners. Na podstawie zgłoszenia firma DMA Partners występuje z reklamacją do przewoźnika przesyłki

4.  Terminy, pełną listę wymaganych dokumentów oraz szczegółowy tryb rozpoznawania reklamacji określają Regulaminy Przewoźników


§ 6. Wyłączenia

1. Niniejszy Regulamin oraz postanowienia Regulaminów / Warunków Świadczenia Usług przewoźników nie dotyczą konsumentów, w zakresie w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką – ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.


§ 7. Przepisy prawa

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia przepisów prawa Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nimi.