Regulamin


§ 1. Terminologia

 1. Paczkidopolski - witryna internetowa działająca pod adresami www.paczkidopolski.co.uk oraz www.paczkidopolski.pl, nazywana w dalszej części Serwisem. Właścicielem serwisu jest firma DMA Partners LTD z siedzibą w 100 Fordwater Road, Chertsey, KT16 8HQ, Wielka Brytania, zarejestrowana w brytyjskim rejestrze spółek Companies House pod numerem 06196529.

 2. Zamawiający/Użytkownik - klient serwisu, osoba fizyczna lub prawna, która dokona rejestracji w serwisie w celu zamówienia wysyłki przesyłek u Partnerów serwisu.

 3. Partner serwisu – firma kurierska świadcząca usługi transportu przesyłek, zwana w dalszej części Przewoźnikiem.

 4. Formularz Zamówień - oprogramowanie Serwisu, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie dostarczonych przez użytkownika danych.

 5. Śledzenie przesyłek - element strony Serwisu, za pomocą którego zleceniodawca może śledzić przesyłkę online.

 6. List przewozowy / etykieta - dokument wydrukowany ze strony Serwisu lub przesłany Zamawiającemu emailem, który należy nakleić na przesyłkę. Dokument ten może być również dostarczony przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki od nadawcy. Na jego podstawie firma kurierska (Przewoźnik) wykonuje usługę dla Zleceniodawcy.

§ 2. Informacje oraz postanowienia ogólne

 1. Serwis jest witryną internetową umożliwiającą wycenę i zamawianie przesyłek kurierskich w wybranych firmach kurierskich w trybie on-line.

 2. Serwis nie jest firmą kurierską i nie realizuje usług transportowych. Usługi transportowe realizują wybrane firmy kurierskie (m.in. DPD, GLS, Parcelforce), będące partnerami serwisu. Wybrana przez Zamawiającego firma kurierska przejmuje pełną odpowiedzialność za przesyłkę.

 3. Z serwisu mogą korzystać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za nienależyte wykonanie usług czy też niedopełnienie obowiązków przez Przewoźnika oraz Zamawiającego oraz za wynikłe z tego powodu szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie lub utracone zyski.

 5. Zamawiając przesyłkę za pośrednictwem Serwisu, Zamawiający akceptuje regulamin Serwisu oraz regulamin wybranego przewoźnika. Jeśli Zamawiający odmawia akceptacji któregokolwiek z tych regulaminów, powinien odstąpić od zakupienia usługi.

 6. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.

 7. Podane na stronach Serwisu czasy realizacji przesyłek są czasami szacunkowymi, bazującymi na typowych czasach przesyłek ponad 90% zleceń. Czasy te nie są gwarantowane.

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia mogą być składane wyłącznie online poprzez strony internetowe Serwisu. Zamówienia oraz płatności przyjmowane są automatycznie.

 2. Rejestracja w serwisie
  Składając pierwsze zamówienie, Zamawiający automatycznie zakłada konto w Serwisie. Konto zakładane jest na podstawie podanego przez Zamawiającego adresu email. Na podany email zostanie przesłane hasło umożliwiające zalogowanie się w Serwisie. Na podany email będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca zleceń, m.in. potwierdzenia płatności, numery do śledzenia przesyłek etc.

 3. Zamówienie zostaje uznane za przyjęte po prawidłowym wypełnieniu przez Zamawiającego formularza zamówień, dokonaniu płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym oraz otrzymaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Po odbiorze przesyłki przez Przewoźnika, zostanie przesłany na adres email Zamawiającego numer przesyłki. Będzie on, obok numeru zamówienia, używany do identyfikacji przesyłki oraz śledzenia jej online. Śledzić przesyłkę można na stronie Serwisu lub na stronie Przewoźnika.

 5. Wszelkie zmiany oraz korekty do zamówień muszą być zgłaszane wyłącznie elektroniczne poprzez panel klienta. Aby zmiany zostałe uwzględnione muszą być zgłoszone przed przesłaniem zlecenia do Przewoźnika.

 6. Wszelka korespondencja między Serwisem oraz Zamawiającym musi odbywać się za pośrednictwem panelu klienta. Zgłoszenia telefoniczne nie gwarantują wniesienia zmian do zamówienia, każdorazowo wymagają pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta.

 7. Odbiór paczki przez kuriera
  Wybrana przez Zamawiającego data odbioru paczki nie jest gwarantowana, jednak w ponad 95% przypadków paczki są odbierane w wybranym terminie. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana w wyznaczonym dniu do godziny 19.00 z winy Przewoźnika, Zamawiający powinien poinformować o tym Serwis za pośrednictwem panelu klienta. Zamawiający może ustalić nowy termin odbioru paczki lub zażądać zwrotu opłaty za przesyłkę paczki. Ustalenie nowego terminu odbywa się zgodnie z zasadami składania zamówień danego Przewoźnika. Brak odbioru paczki w wyznaczonym terminie nie może być podstawą do roszczeń reklamacyjnych.

 8. Czas dostawy paczki
  Podane czasy doręczeń wyrażone są w dniach roboczych i zostały określone w oparciu o dane standardowych czasów tranzytów w sieci danego Przewoźnika - nie uwzględniają nieoczekiwanych przestojów paczek, wynikających z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. kontroli celnych, zjawisk atmosferycznych itp. Czasy nie są gwarantowane. W przypadku miejscowości położonych w dużej odległości od oddziału Przewoźnika, podany czas tranzytu może się wydłużyć. Standardowo doręczenie odbywa się w godzinach pracy biur w kraju docelowym. Dzień odbioru przesyłki jest dniem 0.

 9. Poprawność danych adresowych
  Zamawiający zobowiązany jest do podania poprawnych danych adresowych odbiorcy oraz nadawcy. W przypadku podania niewłaściwych danych Serwis ani Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi.

 10. Waga i wymiary przesyłki.
  Zamawiający jest odpowiedzialny za podanie rzeczywistej wagi oraz wymiarów przesyłki.

 11. Dopłaty
  Jeżeli Przewoźnik stwierdzi przekroczenie deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki, zostanie naliczona opłata według § 7. Tabela dopłat.

 12. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania się do listy przedmiotów zabronionych wybranego Przewoźnika, do zasad pakowania paczek wymaganych przez Serwis oraz przez regulaminu Przewoźnika.

 13. Płatności.
  Płatności można realizować za pomocą systemów płatności WorldPay, PayPal, PayU w walucie EUR, PLN lub GBP. Zlecenie uważa się za opłacone po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym. W przypadku braku płatności zlecenie zostanie automatycznie anulowane.

 14. Odstąpienie od wykonania usługi.
  Serwis rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn. Klient zawierający umowę na odległość może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed rozpoczęciem wykonywania usługi (przed przesłaniem zlecenia do Przewoźnika) - najpóźniej 24 godziny przed planowana datą odbioru przesyłki.

 15. Zwrot opłaty za przesyłkę
  W przypadku rezygnacji ze zlecenia zwrot opłaty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od chwili uzyskania od Zamawiającego poprawnych danych rachunku bankowego.


§ 4. Bezpieczeństwo przesyłek i Ubezpieczenie


 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest staranne i bezpieczne zapakowanie przesyłki w taki sposób, aby uchronić ją przed ryzykiem przewozu oraz ryzykiem związanym z procesem sortowania i/lub obsługi. Ponadto przesyłka oraz jej opakowanie nie może stanowić zagrożenia dla innych przesyłek oraz personelu Przewoźnika. W przypadku gdy przesyłka (lub jej zawartość) spowoduje uszkodzenie innych paczek, to Zleceniodawca będzie odpowiedzialny za powstałe szkody.

 2. Lista przedmiotów zabronionych. Przed wysłaniem przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z listą rzeczy zabronionych przez Przewoźników do przesyłki.
  1. Lista towarów zabronionych Parcelforce
  2. Lista towarów zabronionych GLS (regulamin punkt V Rzeczy wyłączone z usług)
  3. Lista towarów zabronionych DPD Polska (zobacz DPD - zasady i wykluczenia, DPD - Towary zabronione i objęte restrykcjami)
  4. Lista towarów zabronionych DPD UK (zobacz 5.2 Exclusions from Parcel and other limitations)
  5. Lista towarów zabronionych DHL (zobacz 2. Niedopuszczalne przesyłki)
  6. Lista towarów zabronionych UPS

 3. Paczki powinny być m.in.:
  1. Zapakowane w stosowny karton odpowiadający charakterowi przesyłki, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, uniemożliwiającym samoczynne otwarcie lub zniszczenie zawartości
  2. Opakowanie powinno być dobrane do wielkości paczki, wytrzymałe oraz powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów
  3. Paczki powinny być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki,  np.: „Ostrożnie! Szkło”, „góra/dół”, „nie przewracać”, itp.
  4. Przedmioty delikatne, łatwo ulegające zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!
  5. Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni - jeśli takie będą, to należyje wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.
  6. Paczki nalezy opisać - dokladny adres odbiorcy wraz z telefonem - należy umieścić na największej powierzchni kartonu (paczki)
  7. Jeżeli wysyłamy torbę, plecak lub walizkę, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie. Ze względu na bezpieczeństwo, i sprawność pracy, wszystkie wystające części i uchwyty muszą być zamknięte w kartonie.
  8. Przewoźnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stan przesyłki – nie opakowania; zniszczenie opakowania nie jest podstawą do reklamacji

 4. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Wysokość ubezpieczenia  zależy od Przewoźnika i wynosi:
  - DPD Classic: do wysokości zadeklarowanej podczas zamówienia, maksymalnie do 1000 PLN, (dostępne dodatkowe ubezpieczenie)
  - DPD Drop Off, DPD International: do 8.33 SDR za każdy kg wagi paczki (Wartość przelicznika SDR podaje NBP w tabeli kursów średnich: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)
  - GLS Business: do wysokości zadeklarowanej podczas zamówienia, maksymalnie do 2500 PLN za paczkę
  - DHL: do wysokości zadeklarowanej podczas zamówienia, maksymalnie do 500 EUR
  - Parcelforce: do wysokości zadeklarowanej podczas zamówienia, maksymalnie do 100 GBP, ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zagubienie paczek, nie obejmuje uszkodzenia przesyłek lub opóźnienia w dostawie.
  - UPS: do wysokości zadeklarowanej podczas zamówienia, maksymalnie do 60 GBP.
  Więcej informacji na temat ubezpieczenia w regulaminach Przewoźników


§ 5.Wysyłka przesyłek do krajów wymagających odprawy celnej


 1. Nadawca zobowiązany jest do wydrukowania przesłanej przez Przewoźnika dokumentacji celnej i dołączenia jej do przesyłki w przezroczystej koszulce doklejonej do paczki. Wyjątkiem są Przewoźnicy akceptujący wyłącznie dokumentację elektroniczną. Obowiązkiem Zamawiającego jest podanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, szczegółowych informacji na temat: celu wysyłki, wszystkich towarów w przesyłce, ich ilości, wartości, kraju pochodzenia, kodów taryfy celnej. Za skutki podania błędnych lub niepełnych danych odpowiedzialny jest Zamawiający.

 2. Jeżeli Serwis dokona tłumaczenia na język angielski opisu towarów / doboru kodów taryfy celnej, Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia ich poprawności przed wydaniem przesyłki kurierowi. Jeżeli Zamawiający stwierdzi jakiekolwiek nieścisłości, zobowiązany jest odstąpić od wysyłki oraz niezwłocznie poinformować o tym Serwis.

 3. Zamawiający ma obowiązek upewnienia się czy przewożone towary nie są wykluczone z transportu lub czy podlegają ograniczeniom w kraju docelowym. Urząd celny lub Przewoźnik ma prawo konfiskaty takich towarów oraz nałożenia dopłat. W przypadku obciążenia Serwisu kosztami dopłat, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu tych opłat na wezwanie Serwisu.

 4. Nadawca jest zobowiązany wydać kurierowi wszystkie paczki z zamówienia. Jeżeli kurierowi zostanie nadana tylko część paczek, zostaną one zwrócone na koszt nadawcy.

 5. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Odbiorcy o konieczności dokonania opłat należności celno-skarbowych przy odbiorze przesyłki (np. VAT, cło), jeżeli takie wystąpią.

 6. Jeżeli kosztami należności celno-skarbowych (np. VAT, cło, koszt odprawy celnej) zostanie obciążony Serwis, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów na wezwanie Serwisu.

 7. Jeżeli przesyłka zostanie zawrócona przez Przewoźnika lub urząd celny, Zamawiający zostanie obciążony kosztami zwrotu zgodnie z tabelą dopłat.

 8. Jeżeli Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki / dokonania opłat celno-skarbowych – przesyłka zostanie zwrócona do Nadawcy, a Zamawiający zostanie obciążony kosztami zwrotu zgodnie z tabelą dopłat. Jeżeli Serwis zostanie obciążony dopłatami celno-skarbowymi,  Zamawiający zobowiązuje się do ich zwrotu na wezwanie Serwisu.§ 6. Reklamacje


1. 
Serwis jest odpowiedzialny za poprawne oraz terminowe przesłanie zamówienia Klienta do wybranego przez niego Przwoźnika.

2.  Za wszelkie roszczenia dotyczące zniszczeń, zagubień oraz niewłaściwego wykonania usługi transportowej, oraz wypłaty odszkodowań odpowiada Przewoźnik. Przewoźnik jest stroną decydującą o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji.

3.  Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy kurierze, przed pokwitowaniem odbioru.
 a) Jeżeli dostarczna przesyłka ma widoczne uszkodznia, jest przepakowana lub dodatkowo oklejona (np.taśmą przewoźnika) jest wymagane:
 - dostawa do Polski - sporządzenie przez kuriera protokołu szkody
 - dostawa do innych krajów - umieszczenie uwagi w systemie przewoźnika (w skanerze kuriera) że przesyłka była uszkodzona – np. wpisanie „PARCEL DAMAGED”
 b) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niewidocznych podczas odbioru przesyłki, należy niezwłocznie, w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej w celu sporządzenia protokołu szkody oraz zgłosić reklamację do Serwisu. Przesyłkę oraz opakowanie należy zachować do inspekcji przedstawiciela Przewoźnika.

4.  Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z reklamacją wobec Przewoźnika jest Zamawiający (Serwis), Nadawca lub Odbiorca przesyłki. O zwrot opłaty za zlecenie może wystąpić do Serwisu Zamawiający. Zwrot opłaty za zlecenie następuje na podstawie przyznanego przez Przewoźnika odszkodowania.

5. Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest zgłoszenie Przewoźnikowi reklamacji w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Jeżeli z reklamacją wobec Przewoźnika występuje Serwis, Zamawiający powinien zgłosić reklamację do Serwisu w terminie umożliwiającym przygotowanie wniosku reklamacyjnego - najpóźniej w ciągu 5 dni od daty odbioru przesyłki.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 - numer przesyłki, potwierdzenie nadania,
 - udokumentowaną wysokość wysuwanego żądania.
 - kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
 - odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
  - kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody
  - dokumentację fotograficzną uszkodzeń

6. Procedura reklamacyjna  każdego Przewoźnika jest szczegółpwo określona w jego Regulaminie.

7. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić listę towarów niedozwolonych do wysyłki oraz nie objętych ubezpieczeniem (np. artykuły spożwcze, suplementy diety, artykuły szklane etc). Stosowne listy zawierają regulamin każdego przewoźnika.


§ 7. Tabela dopłat

1. Przekroczenie deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki.
1.1. Jeżeli przesyłka która przekrocza deklarowaną wagę lub wymiary zostanie dostarczona do adresata, naliczona zostanie opłata za faktyczne koszty transportu plus opłata administracyjna wysokości 15 GBP.

1.2. Jeżeli przesyłka która przekrocza deklarowaną wagę lub wymiary, zaostanie zwrócona do nadawcy dopłata wynosi min. 10 GBP.

1.3. Paczki niestandardowe lub przekraczające wymiary mogą zostać skierowane przez przewoźnika do siedziby Serwisu w Wielkiej Brytanii lub do punktu w Polsce. Niezwłocznie po uregulowaniu dopłat, przesyłki są wydawane właścicielom.

2. Brak odbioru paczki z winy klienta:
   Jeżeli kurier nie zastanie nikogo w domu lub paczka nie będzie gotowa do wydania :
 - GLS: dopłata  5 GBP
 - DPD International: 10 GBP
 - DHL: 5 GBP
 - UPS: 5 GBP

3. Niewłaściwe opakowanie przesyłki:
 
- Opakowanie inne niż pudełko tekturowe regularnych kształtów (np. torba, tuba, walizka, plecak, sklejone kilka paczek) lub pudełko owinięte folią: dopłata 15 GBP
 - Przesyłki niewystarczająco zabezpieczone, lub których zawartość może uszkodzić inne paczki: opłata za faktyczne koszty transportu plus opłata administracyjna wysokości 15 GBP., brak możliwości reklamacji

4.  Zawrot przesyłki do nadawcy.
Przesyłki mogą zostac zwrócone bezpośrednio do nadawcy lub do siedziby Serwisu.

4.1. Dopłata za zwrot przesyłek które nie opuściły kraju nadania.
Dopłaty za zwrot przesyłki wynoszą:
  - GLS: 12 GBP
  - Parcelforce: 25 GBP
  - DPD International: 25 GBP
  - DHL: 12 GBP
  - UPS: 25 GBP
Opłata za transpot międzynarodowy zostanie zwrócona pomniejszona o kwotę dopłaty.

4.2. Dopłata za zwrot przesyłek które opuściły kraj nadania:
Zamawiający będzie obciażony następującymi kosztami:
  - Koszty transportu powrotnego
  - Koszty opłat celno-skarbowych jeżeli takowe wystąpią
  - Koszty transportu lokalnego za odesłanie przesyłki do nadawcy, jeżeli przewoźnik zwróci przesyłkę do siedziby Serwisu
  - innymi kosztami którymi Przewoźnik obciąży Serwis (np. magazynowanie, przepakowanie, etc)
Koszty transportu międzynarodowego nie zostaną zwrócone.

Serwis może dochodzić należnych dopłat do 90 dni od daty dostarczenia przesyłki.
Przesyłka może zostać zatrzymana do czasu uregulowania wszelkich należności


§ 8. Wyłączenia

1. Niniejszy Regulamin oraz postanowienia Regulaminów / Warunków Świadczenia Usług przewoźników nie dotyczą konsumentów, w zakresie w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką – ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.


§ 9. Przepisy prawa

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia przepisów prawa Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nimi.